GDPR

Information till våra kunder

Triolab AB behandlar kunders personuppgifter i syfte att kunna bedriva en professionell affärsrelation. Nedan följer information om behandlingen och om dina rättigheter.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:

Triolab AB, org. nr. 556352-9295, Bifrostgatan 30, 431 44 Mölndal

För ytterligare information om Triolabs hantering av personuppgifter vänligen kontakta oss via info@triolab.se. Om du har synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter har du möjlighet att vända dig till Integritetsskydsmyndigheten.

Ändamål med behandlingen och laglig grund

Triolab AB behandlar dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera kundförhållandet och för att kunna uppfylla våra åtaganden. Därutöver används uppgifterna för att Triolab AB ska kunna erbjuda affärsmässiga erbjudanden till dig som kund. Behandlingen grundas på det avtal eller det kundförhållande som uppstår vid exempelvis en beställning hos Triolab AB.

Marknadsföring och information om våra produkter och tjänster skickas grundat ett uttryckligt samtycke eller en intresseavvägning genomförd av Triolab. All behandling som grundas på samtycke eller Triolabs intresseavvägning kan du som kund när som helst och utan förklaring återkalla genom att kontakta info@triolab.se

Överföring av uppgifter

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till Triolab AB, såsom IT-tjänster och logistik, på det sätt och i den omfattning som krävs för att företaget ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig som kund samt i marknadsföringssyfte.

Överföringar till tredje land

Triolab AB strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer Triolab AB vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda våra kunders personuppgifter.

Lagring och gallring

Personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

Dina rättigheter som registrerad kund hos Triolab

När Triolab AB samlar in och behandlar dina personuppgifter har du nedan rättigheter:

  • Begära ett utdrag över de personuppgifter företaget behandlar samt på vilket sätt de behandlas.
  • Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter.
  • Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att företaget inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund.
  • Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds.

Triolab AB vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse.

Vid frågor angående hanteringen av dina personuppgifter, kontakta: info@triolab.se